Burgersbar

 כללי

חברת בורגרס בר המושבה בע"מ וחברת וואלה טורס בע"מ (להלן "בורגרס בר" ו-"וואלה טורס, ביחד "החברות") יערכו שלוש הגרלות, במסגרת קמפיין משותף לחברות בשם "טסים עם בורגרסבר ווואלה טורס". ההגרלות ייערכו לציבור הרחב ובמסגרתן יוגרלו פרסים כמפורט להלן.

תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי ההגרלה, כהגדרתה להלן.

בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם ההגרלה, תגברנה הוראות תקנון זה (בנוסחו העדכני) לכל דבר ועניין.

תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים ומופנים אל גברים, נשים ומגדרים אחרים כאחד.

יובהר כי השתתפות בהגרלה והזכאות לפרס כפופים לתנאיי תקנון זה, ולכן נבקש לקרוא אותם בקפידה.

הגדרות

"ההגרלה" – שלוש הגרלות בשם "טסים עם בורגרסבר ווואלה טורס" שייערכו על ידי עורך ההגרלה. ההגרלה נערכת על ידי עורך ההגרלה בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להודעה בדבר מתן ההיתר הכללי לעריכת  הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977.

"עורך ההגרלה" – חברה בורגרס בר המושב בע"מ, ח.פ 515653343 וחברת וואלה טורס בע"מ, ח.פ 513845461 , ביחד ולחוד.

"אתר עורך ההגרלה" – אתרי האינטרנט של החברות, שכתובתם: https://burgersbar.co.il/;

https://www.wallatours.co.il/ .

"תקופת ההגרלה" – החל מיום 1.6.2023 ועד ליום 2.7.2023. עורך ההגרלה יהיה רשאי להאריך או לקצר את תקופת ההגרלה לפי שיקול דעתו, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה והוראות הדין.  

"מועד עריכת ההגרלה" – ההגרלות יערכו בתאריכים הבאים : 11.6.2023, 21.6.2023 ו-2.7.2023. יובהר כי עורך ההגרלה עשוי לשנות את מועדי ההגרלות והכול בהתאם לכללי תקנון זה והוראות כל דין.

"משתתף" – כהגדרת מונח זה בסעיף 3 להלן.

"פרטי המשתתף" – שם מלא וטלפון נייד של משתתף שנמסרו ו\או הוזנו בעת הרכישה לצורך השתתפות בהגרלה.

"חשבונית קניה מזכה" – חשבונית קניה מקורית המעידה על רכישה באחת החברות, בתקופת ההגרלה.  

"זכאות להשתתף בהגרלה" – בכפוף לתנאי תקנון זה.

"הפרס\ים" –  כפי שמוגדר בסעיף ‏‎6 לתקנון זה.

"מקום עריכת ההגרלה" –  ההגרלה תיערך במועד עריכת ההגרלה במשרדי עורך ההגרלה או מי מטעמו.

"המפקח על ההגרלה" – עו"ד דניאל אפרתי, משרד עו"ד דן חי ושות' מרחוב אבא הלל 12 רמת גן.

"הזוכה" – מי שפרטיו האישיים עלו בהגרלה במועד ההגרלה בהתאם להוראות תקנון זה, והוא עומד בכללי תקנון זה.

זכאות השתתפות

ההגרלה מיועדת לכל לקוח פרטי אשר עונה על התנאים המצטברים הבאים:

תושב או אזרח ישראל (למען הסר ספק, ישות משפטית שאינה אדם בשר ודם אינה יכולה לקחת חלק בהגרלה);

רכש בסכום של 100 ₪ ומעלה באחד מסניפיו הפיסיים של עורך ההגרלה, במוקד ההזמנות או באתר/אפליקציה של עורך ההגרלה, במהלך תקופת ההגרלה, ובידו חשבונית קניה מזכה בגין הרכישה כאמור, ככל שתידרש על ידי החברה לצרכי זיהוי ו\או אימות. למען הסר כל ספק, לא תינתן זכאות להשתתפות בהגרלה עקב רכישה שבוצעה באפליקציות\אתרים חיצוניים חיצוניות כגון תן ביס, וולט וכיו"ב, לרבות באמצעות כרטיסים נטענים, שוברים, קופונים וכיו"ב. לא תינתן יותר מזכאות אחת בגין רכישה אחת, ללא קשר לשוויה. כל רכישה מזכה כאמור תזכה את המשתתף בזכות להשתתף פעם אחת בלבד בהגרלה.

השאיר את מספר הטלפון הנייד שלו בעת הרכישה.

המוצר לא הוחזר (אלא אם ההחזרה נעשתה באישור בכתב מעורכת ההגרלה כי אין בכך כדי לפגוע באפשרות ההשתתפות בהגרלה).

עמד בתנאי תקנון זה.

יהיה בעל דרכון בעל תוקף לתקופה של לפחות חצי שנה במועד מימוש הפרס.

 במקרה והמשתתף הינו קטין, תנאי להשתתפות בהגרלה הינו אישור תקנון זה על ידי האפוטרופוס החוקי של המשתתף. במקרה כאמור, אפוטרופוס מצהיר בזאת כי הינו ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי של המשתתף וכן, הינו מצהיר ומאשר כי השתתפות המשתתף כאמור בהגרלה הינה בהסכמתו המלאה, והינו מודע ומאשר את כל תנאי התקנון. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי במידה והמשתתף קטין או במידה ואינו זכאי, על פי דין, לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס יראו בעצם השתתפותו בהגרלה ככזו  שאושרה מראש על ידי  האפוטרופוס החוקי כאמור, אלא אם האופוטרופוס כאמור התנגד במפורש.

למען הסר כל ספק, לא רשאים להשתתף בהגרלה –

(1) חברות ו\או קבוצות ו\או התארגנויות ו\או כל גוף שאיננו אדם פרטי;

(2) המפקח, עורך ההגרלה, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם. "בני משפחה" לעניין סעיף זה בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות. .

(להלן: "משתתף").

יש לשמור את חשבונית הקניה המזכה עד למועד ההכרזה על הזכייה ומימושה. אי הצגת חשבונית עלולה לשלול את זכותו של המשתתף לקבלת הפרס. יובהר כי משתתף שנכנס מספר פעמים להגרלה ובידיו לא תימצאנה חשבוניות קניה מתאימות למספר ההגרלות בהן השתתף – זכייתו עשויה להישלל.

עורך ההגרלה והמפקח על ההגרלה אינם אחראים לשיבושים או תקלות ככל שיהיו כאלה ברישומי חשבוניות הקניה, אובדן חשבוניות קניה, שיבושים אחרים או בשל נסיבות שאינן תלויות בעורך ההגרלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי כל משתתף או הרוצה להשתתף מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר מקורם בין היתר בכח עליון, מלחמה, שביתה, שיבושים, מעשי טרור, שיבושים או תקלות, או מחמת צדדים שלישיים שאינם בשליטת עורך ההגרלה או המפקח על ההגרלה לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו בכל סעד, זכות או תרופה, וכי המשתתף או הרוצה להשתתף בהגרלה מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את עורך ההגרלה, המפקח על ההגרלה, עובדיהם ומי מטעמם מכל טענה, תביעה או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין להגרלה או לפרס.

במקרה של תקלה או טעות, יהיה עורך ההגרלה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי – באישור המפקח על ההגרלה ובכפוף להוראות הדין, לבטל את ההגרלה, להפחית או להגדיל את סכום חשבונית הקניה המזכה, הפרס העומד לחלוקה, לקבוע כי פרטי משתתף שהוזנו ממועדים מסוימים לא ישתתפו בהגרלה, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שיימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון ההגרלה ותחייב כל צרכן או משתתף בהגרלה. הודעה כאמור תפורסם באופן בו מתפרסמת ההגרלה.

למען הסר ספק, לאף צרכן ומשתתף כלשהו בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך ההגרלה או המפקח על ההגרלה עקב תקלה או טעות כאמור לעיל, או בקשר לכל נזק ישיר או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור, כל זמן שנעשו בהתאם להוראות הדין.

אופן עריכת ההגרלה

ההגרלות תיערכנה במקום עריכת ההגרלה, במועדים הבאים:

הגרלה ראשונה תערך ביום 11.6.2023 ("הגרלה ראשונה").

הגרלה שנייה תערך ביום 21.6.2023 ("הגרלה שנייה").

הגרלה שלישית תערך ביום 2.7.2023 ("הגרלה שלישית").

משתתפים שערכו את קנייתם בין הימים 1.6.2023-10.6.2023 יהיו זכאים להשתתף בהגרלה הראשונה; משתתפים שערכו את קנייתם בין הימים 11.6.2023-20.6.2023 יהיו זכאים להשתתף בהגרלה השנייה; משתתפים שערכו את קנייתם בין הימים 21.6.2023-30.6.2023 יהיו זכאים להשתתף בהגרלה השלישית.

עורך ההגרלה יוכל לשנות את מועד ההגרלה, את מיקומה, משך תקופת ההגרלה וכל פרט אחר או נוסף, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה והוראות הדין. הודעה מוקדמת בעניין שינוי כאמור תפורסם על ידי עורך ההגרלה באתר עורך ההגרלה ו\או באמצעי המדיה השונים.  

ההגרלה תיערך בתוכנה לעריכת הגרלות אשר תגריל באופן אקראי פרטי משתתף אשר יוגדר כזוכה.

ידוע למשתתף והוא מסכים כי עורך ההגרלה יהיה רשאי לעשות שימוש בשמו, פרטיו ותמונתו ככל שיועלה בגורל ויוגדר כזוכה בפרס (להלן: "פרטי הזוכה בפרס") וזאת, לצורכי פרסום וקידום מכירות באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתו של עורך ההגרלה, וללא כל תשלום, בכל אמצעי מדיה לרבות פרסום בעיתונות ובאתרי אינטרנט. מובהר כי עורך ההגרלה יהיה רשאי שלא לצלם או לפרסם כלל את פרטי הזוכה בפרס, בהתאם לשיקול דעתו. עצם ההשתתפות בהגרלה תיחשב להסכמת המשתתף לפרסום שמו ופרטיו במקרה שיוגדר כזוכה בפרס, לרבות תמונתו כאמור לעיל, אלא אם כן הודיע הזוכה לעורך ההגרלה, בדף רישום להגרלה או בכל אמצעי כתוב אחר, על רצונו שלא ייעשה שימוש בפרטיו.

הסכמת הזוכה לפרסום פרטיו המלאים כאמור לעיל כוללת בתוכה רישיון לא-ייחודי  שאינו מוגבל בזמן, ללא כל תמורה או תגמול תמורתם, לבצע כל שימוש בפרטים לשם או כחלק מההגרלה, לרבות פרסומם באתר עורך ההגרלה או יצירת יצירות נגזרות מהם, יצירת עותקים מהם והכללתם במסע פרסומי כלשהו ובאופן אשר יבחר עורך ההגרלה לשם פרסום תוצאות ההגרלה.

עורך ההגרלה יהיה רשאי לפסול זכייתו של המשתתף שעלה בהגרלה בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות:

פרטי המשתתף שמולאו אינם מלאים או אינם ברורים באופן שלא ניתן לאתר את הזוכה בפרס ולא ניתן לבררם במאמץ סביר.

מספר הרישומים להשתתפות בהגרלה אינו תואם את רכישות המוצרים, טרם ההשתתפות בהגרלה ובתקופת ההגרלה שבידי הזוכה בפרס.

חשבונית קניה שהציג הזוכה אינה תקינה.  

המשתתף השיג את זכאותו לפרס ו/או השתתפותו בהגרלה בדרכי רמייה.

המפקח על ההגרלה קבע כי חלה סיבה מהותית למניעת מתן הזכייה למשתתף.

המשתתף פעל בניגוד להוראות תקנון זה.

בחירת הזוכים תיערך, במשרדי עורכת ההגרלה ובנוכחות המפקח על ההגרלה או מי שהמפקח מינה מטעמו.

המפקח או מי מטעמו ישלוף באופן אקראי שלושה מספרים (בכל הגרלה) מתוך רשימה מספרית שמייצגת את המשתתפים בהגרלה. השם הראשון שישלף יהיה השם הזוכה בפרס, בכפוף להוראות תקנון זה  שני השמות הנוספים שישלפו ישמשו כזוכים מחליפים בהתאם לאמור בסעיף 6. ‎ד להלן.

משתתף שלא עמד בכל תנאי תקנון זה, אינו רשאי לזכות בפרס. מובהר כי, משתתפים ששמם עלה בגורל לא יחשבו כ"זוכים", אלא אך ורק לאחר שיעמדו בתנאים לזכייה כמפורט בסעיף ‎6 להלן.

כל משתתף יוכל לזכות לכל היותר פעם אחת ובפרס אחד במהלך כל תקופת ההגרלה. משתתף שזכה בפרס לא ישתתף בהגרלות הבאות.

תוצאות ההגרלה תהיינה סופיות ומוחלטות, ולא תישמע כל טענה כלפי החברות, מי מהן או מי מטעמן, בעניין זה.

בתום כל הגרלה יערך פרוטוקול המפרט את מהלך ההגרלה, שמות הנוכחים ושמות המשתתפים ששמם עלה בגורל. הפרוטוקול ייחתם על ידי המפקח על ההגרלה ונציגי עורך ההגרלה.

מועד ודרך פרסום תוצאות ההגרלה

שמות הזוכים יפורסמו בתאריכים הבאים: 12.6.2023, 22.6.2023, 03.7.2023,  בעמודי הרשתות החברתיות של החברות.  

עורך ההגרלה יפרט בפרסום את שמות הזוכים, ככל שהדבר נדרש או מותר על פי דין, והמקום בו ניתן יהיה לעיין בדו"ח המפקח על ההגרלה.

הפרסים וקבלתם

הזוכים בהגרלות יהיו זכאים לקבל חופשה משפחתית על בסיס המתכונת הבאה:  

מבנה החופשה: סוף שבוע- 3 לילות (חמישי-ראשון); לזוג + שני ילדים עד גיל 12. לא יינתן החזר\הנחה בגין אי ניצול של הכרטיסים או כל חלק מהם. התאמות ו\או שינויים בכרטיסים עשויים להיות כרוכים בתוספת תשלום, בהתאם למדיניות ומחירי וואלה טורס ו\או מי מטעמה.

יעדי החופשות: הגרלה 1: יוון (רודוס); הגרלה 2: קפריסין (פאפוס); הגרלה 3: טורקיה (אנטליה). החופשה לאנטליה הינה במתכונת של הכל כלול. יתר החופשות הינן במתכונת של חצי פנסיון.  

תאריכי החופשות (אופציות לבחירה) : 22.6-25.6.23,

29.6-2.7.23 , 7.9-10.7.23, 21.9-24.9.23,  12.10-15.10.23,  19.10-22.10.23 , 26.10-29.10.23.

סוגי מלונות: 4 כוכבים.

טיסות: סחר. כולל העברות מהשדה למלון וחזרה. לא כולל הוצאות, עמלות או תשלומים נוספים, ככל שיחולו. בכפוף למלאי הטיסות הזמין בחברה בעת מימוש הזכייה.

ביטוח – באחריות הזוכה.

סוכן הנסיעות מטעם וואלה טורס ישלח לזוכה תנאי חבילה מפורטים. תנאי חבילה משתנים מחבילה לחבילה‎.

עורכת ההגרלה רשאית להכניס שינויים בפרס ובהרכבו בהתאם לשיקול דעתה ולהוראות הדין.

איתור הזוכים בפרסים ייעשה בסמוך למועד עריכת ההגרלה או בסמוך לסיומה על ידי ניסיון ליצירת קשר עם כל זוכה בפרס לא פחות משלוש פעמים באמצעות שיחה טלפונית למספר הטלפון הרשום בפרטי ההתקשרות. הניסיונות יתבצעו באופן סביר בין השעות 09:00-17:00. לא יבוצעו ניסיונות במהלך יום השבת וימי חג. אם לא נוצר קשר (שיחה בפועל עם הזוכה בפרס), תשלח הודעה למספר הטלפון שציין הזוכה והזוכה יוכל ליצור קשר עם עורכת ההגרלה לשם קבלת הפרס בתוך 3 ימים ממועד שליחת ההודעה.

לא אותר הזוכה בפרס לאחר ניסיון סביר של עורך ההגרלה כמתואר לעיל, תיפסל זכייתו, והזכייה תועבר לזוכה הבא אחריו. הזוכה הראשון בפרס או כל משתתף בהגרלה לא יוכל לבוא בכל טענה, דרישה או תביעה כלפי עורך ההגרלה, המפקח על ההגרלה או מי מטעמם.

אישור הזכייה ייעשה על ידי בדיקת תקינות הזנת פרטי הזוכים במערכות עורך ההגרלה וחשבונית הקניה המזכה שבידיהם. הזוכים בפרס יצטרכו להזדהות באמצעות תעודת זהות, דרכון או רישיון נהיגה ישראלי. זוכה אשר עמד בתנאי תקנון זה וזכייתו אושרה יהיה זכאי לקבלת הפרס.

זוכה אשר לא מימש את הזכייה בפרס כאמור בסעיף זה, לא יהיה זכאי  לקבלת פרס חלופי ו/או זיכוי ו/או פיצוי כספי כלשהו.

הזוכים לא יהיו רשאים להמיר את הפרס בכסף מזומן או בפרס חלופי אחר או מותאם כלשהו, ולא יינתן עודף או זיכוי בגין שימוש חלקי.

הזוכה בפרס יחתום על אישור קבלת הפרס בנוסח המצורף כנספח א' לתקנון זה. חתימת הזוכה בפרס על אישור קבלת הפרס וקבלת הפרס בפועל מהווה אישור סופי למילוי כל התחייבויות עורך ההגרלה כלפי הזוכה בפרס, והזוכה בפרס פוטר את עורך ההגרלה, המפקח וכל מי מטעמם מכל חבות או אחריות נוספת בקשר לכך ובקשר למימוש הפרס. כך, וככל שהדבר מותר על פי דין, חובת עורך ההגרלה והמפקח על ההגרלה מתמצת בהענקת הפרס לזוכה, בכפוף להוראות התקנון והדין. 

הזכייה הינה אישית ואינה ניתנים להסבה, מכירה או העברה אלא באישור עורך הגרלה. 

 

עורך ההגרלה ייצור קשר עם הזוכה בהגרלה לצורך מימוש הפרס, בהתאם להוראות תקנון זה..

כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, בקשר עם הזכייה או הפרס תהיה באחריות הזוכה בפרס ועל חשבונו בלבד. עורך ההגרלה יהיה רשאי לנכות מס במקור או להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי הדין, את פרטי הזוכים או ניכוי מס במקור. עורך ההגרלה לא יישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.

האחריות הבלעדית לטיב ולאיכות המוצר הנמכר במסגרת ההגרלה, לשירותים הניתנים במסגרת רכישת המוצר או הפרס העומד לחלוקה תחול על המשווק או היבואן המורשה, היצרן, או על ספק הפרס, לפי העניין, בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל כל אחד מגורמים אלה.

למען הסר ספק, עורך ההגרלה והמפקח לא יהיו אחראים לטיב המוצר, השירותים או הפרס כאמור ולאיכותו, אלא באופן המוטל על מי מהם על פי דין.

הפיקוח על ההגרלה

ההגרלה נערכה בפיקוח מפקח בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז- 1977.                      

החלטת המפקח בכל הקשור בהגרלה ובזכייה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.

עותק מתקנון ההגרלה ימצא במשרדי עורך ההגרלה, במשרדי המפקח אבא הלל 12 רמת גן, ויפורסם בכל אחד מסניפי עורך ההגרלה ובאתר עורך ההגרלה.

כל פניה בנוגע להגרלה יש להפנות אל מוקד שירות הלקוחות שמספרו: *2242, או אל מפקח ההגרלה בכתובת הדוא"ל: Sapir.g@hay-law.com או Daniel@hay-law.com.

אחריות המשתתף ושיפוי

ידוע למשתתף כי השתתפותו בהגרלה תהא על אחריותו בלבד. למען הסר ספק, החברות (ו/או מי מטעמן) לא תהיינה אחראיות ולא תישאנה בכל אחריות ו/או תחוב כל חובה שהיא בקשר עם ו/או וכתוצאה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד וכיו"ב אשר יגרמו למשתתף ו/או לצדדים שלישיים בקשר עם ההגרלה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי עורך ההגרלה (ו/או מי מטעמו) אינו אחראי כלפי המשתתף לכל נזק גוף (לרבות מוות) ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לזוכה עקב השתתפותו בהגרלה ו/או זכייתו בה.

שונות

ההשתתפות בהגרלה אסורה לעובדי עורך ההגרלה, המפקח, חברות קשורות להן, ובני משפחותיהם מקירבה ראשונה.

כל הודעה ביחס להגרלה תועבר באמצעי הפרסום שבהם מפורסמת ההגרלה.

תוקפה של כל השגה בנוגע להגרלה או לעורכת ההגרלה או מי מטעמה, בגין כל עניין הנוגע או נובע מההגרלה הנה שלושה חודשים מתום תקופת ההגרלה.

עורך ההגרלה שומר לעצמו את הזכות, בתיאום עם המפקח על ההגרלה, לבטל או לשנות חלקים בהגרלה על פי שקול דעתו הבלעדי במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, הפרעה או מניעה אשר יש בה כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת להשתתף ו/או מכל סיבה מהותית אחרת והכל בכפוף לאישור המפקח או בשל כל סיבה אחרת שתאושר ע"י המפקח. עורך ההגרלה יהיה רשאי להעביר פרסים בין הגרלות שונות  או לבטלם בשל מיעוט משתתפים או מכל סיבה אחרת באישור המפקח.

עורך הגרלה שומר על זכותו לעדכן את התקנון מעת לעת ו/או לשנות כל הוראה מהוראות התקנון בכל עת וללא צורך בהודעה על כך מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עורך ההגרלה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להחליט על הארכת או קיצורה של תקופת ההגרלה. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

התקנון ממצה את זכויות המשתתפים וחובותיהם בקשר עם ההשתתפות בפעילות. כאמור, עצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה, בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לכל האמור בתקנון. 

כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו. הדין החל על תקנון זה הינו דין מדינת ישראל בלבד.

*****
נספח א' – אישור קבלת שובר פרס

אני הח"מ ___________ ת.ז ______________ מאשר ומצהיר בזאת כי קיבלתי את הפרס במסגרת ההגרלה שערכו חברת בורגרס בר וחברת וואלה טורס במסגרת הקמפיין "טסים עם בורגרסבר ווואלה טורס" (להלן: "הפרס",  "ההגרלה" ו- "עורך ההגרלה" בהתאמה).

כל הוראות התקנון ידועות לי ואני נותן הצהרתי זו לאחר שקראתי אותן במלואן.

אין ולא יהיו לי כל טענה, דרישה, השגה או תביעה כלפי עורך ההגרלה או המפקח על ההגרלה,  עובדיהם, מנהליהם, שולחיהם או מי מטעמם בקשר עם עריכת ההגרלה וזכייתי בפרס.

הנני מצהיר/ה על הסכמתי להשתתף בפרסומים ו\או צילומים שיפורסמו בכל אמצעי פרסום שהוא שיבחר על ידי עורך ההגרלה, לצורך פרסום עורך ההגרלה וזכייתי בהגרלה. עורך ההגרלה ובא כוחה יחליטו בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי על אופן ופרסום הצילומים. עורך ההגרלה ומי מטעמו יהיו רשאים לעשות שימוש בצילומים גם לאחר מועד ההגרלה ומועד הצילומים ולא אהיה זכאי/ת לתשלום או תמורה בגין כך.

הריני לאשר כי ידוע לי שעורך ההגרלה ו/או מי מטעמו לא אחראים לטיב ואיכות הפרס ולא תהיה לי כל טענה בקשר לכך כלפי עורך ההגרלה ו/או המפקח על ההגרלה ו/או מי מטעמם. 

איני עובד ואיני בן משפחה מדרגה ראשונה של עורך ההגרלה, וחברות קשורות להן, המפקח, עובדיהם ובני משפחותיהם. לא זכיתי בפרס אחר במסגרת הגרלה של הקמפיין כאמור.

ידוע לי כי עלי לדאוג לביטוח נסיעות מלא לי (או לכל הנוסע איתי) כחלק ממימוש הפרס.

ולראייה באתי על החתום היום __________:

שם ______________, ת.ז___________,            חתימה_______________