Burgersbar

תקנון מועדון לקוחות

לתשומת ליבך, קובץ זה כולל שני תקנונים המחולקים לקבוצות הבאות:

לקוחות אשר הצטרפו למועדון החל מתאריך 22.8.22 ועד לתאריך 13.4.23 יחול תקנון מס' 1
לקוחות אשר הצטרפו למועדון החל מתאריך 13.4.23 ואילך יחול תקנון מס' 2

תקנון מועדון הלקוחות – תקנון מס' 1

 1. מבוא
  1. מועדון הלקוחות של בורגרס-בר Burgers-bar הוקם במטרה להעניק ללקוחות החברה, שהינם חברי המועדון, עדכונים, מידע והטבות שונות, והוא מנוהל על ידי בורגרס-בר המושבה בע"מ ח.פ. 515653343 (להלן: "החברה"). 
  2. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מנוהל מועדון הלקוחות של החברה עבור לקוחות החברה שהצטרפו למועדון עד ליום 13.4.2023. 
  3. התנאים והכללים המנויים בתקנון זה מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות למועדון הלקוחות של החברה ולחברות בו, ולקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו את כל האמור בתקנון זה. עם הצטרפותו למועדון ייחשב בלקוח כמי שקרא את תקנון זה והסכים לכל האמור בו.
 1. הגדרות
  1.   "המועדון" – מועדון הלקוחות של החברה.
  2.   "האתר" – אתר האינטרנט של החברה burgersbar.co.il  www.
  3.  "תקופת החברות" – 12 חודשים ממועד ההצטרפות למועדון או כל תקופה אחרת שתיקבע על ידי החברה, בהתאם להוראות תקנון זה. 
  4. "דמי חבר" – סכום חד פעמי אשר גובה החברה מהלקוח לטובת הענקת ההטבות והשירותים בתקופת החברות במסגרת תקנון זה. 
  5. "דמי חידוש" – סכום חד פעמי , הנדרש לתשלום עבור חידוש החברות במועדון לאחר סיום תקופת החברות.
  6. "הטבות" – הטבות הניתנות לחברי המועדון, בהתאם לסעיף 4 לתקנון.
  7. "חבר מועדון" – מי שהצטרף למועדון בהתאם לסעיף 3 לתקנון.
  8. "טופס הצטרפות" – טופס בנוסח כפי שיעודכן מעת לעת על ידי החברה, ואשר ימולא על ידי כל לקוח המעוניין להצטרף למועדון כחבר, במועד ההצטרפות.
  9.  "מועד ההצטרפות" – המועד בו חתם הלקוח על טופס ההצטרפות ושילם את דמי החבר.
  10. "התקנון" – תקנון המועדון כמפורט במסמך זה.
 1. הצטרפות למועדון ותנאי החברות בו 
  1. החברות במועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד ולצורך שימוש שעיקרו אישי ו/או משפחתי,  והיא אינה מיועדת לבתי עסק , תאגידים, מוסדות וכיו"ב.
  2. בכפוף לכל דין, החברה שומרת על זכותה שלא לאפשר לכל אדם, מכל סיבה, להצטרף למועדון ולהיות חבר מועדון, או להפסיק חברות כאמור, על פי שיקול דעתה ומבלי שתחול עליה חובה לנמק את החלטתה האמורה.
  3. טופס ההצטרפות ימולא על ידי הלקוח ויימסר בכל אחד מסניפי הרשת לאחר גביית תשלום בגין דמי החבר, במידה ונדרש, במזומן או אשראי.
  4. מובהר, כי בכל מקרה שדמי החבר יעלו, לאחר הצטרפות הלקוח כחבר למועדון ולאחר  תשלום דמי החבר, הלקוח  לא יידרש לכל תשלום נוסף במהלך תקופת החברות. כן מובהר, כי בכל מקרה שדמי החבר יפחתו לאחר הצטרפות הלקוח למועדון,  הלקוח לא יקבל כל החזר בגין דמי החבר ששולמו על ידו במועד ההצטרפות. 
  5. תעריפי ההצטרפות וחידוש החברות במועדון מופיעים בנספח א' : פירוט הטבות קבועות במועדון.
  6. עם חתימת הלקוח על טופס ההצטרפות ותשלום דמי החבר, הלקוח יחשב כמי שקרא, הבין והסכים לתנאי התקנון המופיעים באתר החברה ובטופס ההצטרפות, ובכפוף לכל דין לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בקשר לתנאי ההצטרפות ו/או תנאי חברות ו/או כל תנאי אחר המצוין בתקנון זה, והכל אלא אם הודיע לחברה  על ביטול הצטרפותו וחברותו במועדון בתוך 14 ימים ממועד חתימתו על טופס ההצטרפות או קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה. במקרה שנשלחה הודעת ביטול כאמור,  יוחזרו ללקוח המועדון המבטל דמי החבר ששולמו על ידו. 
  7. האחריות למילוי הפרטים הנכונים של הלקוח בטופס ההצטרפות, לרבות פרטי התקשרות וכן עדכון החברה בגין כל שינוי שיחול בפרטים אלו, חלה על הלקוח בלבד ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה, לרבות מקרים של דיוור ו/או אי דיוור ומסירת ו/או אי מסירת עדכונים ו/או אי הודעות ו/או אי קבלת  הטבות מחמת טעות במתן הפרטים ו/או אי עדכון הפרטים האמורים.
  8. מובהר כי עם חתימתו על טופס ההצטרפות ותשלום דמי חבר, במידה וקיימים, ועם מילוי פרטי ההתקשרות, מסכים הלקוח לקבלת דברי פרסומת והודעות שונות מטעם החברה, בהן גם הודעות ועדכונים, מאת החברה או מי מטעמה, וזאת באמצעות פרטי ההתקשרות השונים של הלקוח, שימולאו בטופס ההצטרפות או שיימסרו בדרך אחרת. חבר המועדון רשאי בכל עת להודיע לחברה על סירובו לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, ולחזור בו מהסכמתו, ככל שניתנה; הודעה כאמור לא תהיה כרוכה בתשלום לחברה, ותינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירת חבר המועדון.  
  9.  החברות במועדון הינה לתקופת החברות בלבד ולא ניתן ליהנות מהטבות, לקבלן ו/או לממשן לאחר סיום תקופת החברות, אלא אם קיימת הוראה אחרת מפורשת בעניין זה בתקנון.  לקוח שהסתיימה תקופת חברותו, יהיה רשאי לחדש את החברות על ידי תשלום דמי החידוש, באם נדרש לכך. ההוראות הנוגעות לדמי החבר יחולו בשינויים המחויבים על דמי החידוש
  10. על אף האמור בתקנון זה, מובהר כי החברה רשאית להתקשר עם צדדים שלישיים עבור אספקת שירותים שונים עבור המועדון ו/או השירותים הנלווים למועדון, כולם או חלקם. 
 1. הטבות לחברי מועדון

נקודות זכות

 1.  בגין כל רכישה בכל אחד מסניפי החברה, וכנגד הצגת כרטיס/ חברות במועדון במועד התשלום ובליווי תעודה מזהה של חבר המועדון, יצבור הלקוח נקודות זכות בשווי 5% מסכום הרכישה שישולם בפועל במעמד הרכישה (להבדיל ממחירו המלא של המוצר המופיע בתפריט) (לא כולל דמי המשלוח) ובלבד שהסכום שולם במזומן או בכרטיס אשראי, ולא בכל אמצעי אחר. למען הסר ספק, רכישה או קבלת מוצר באמצעות מימוש נקודות זכות, תפריטים יעודיים, רכישת ארוחות ספיישלים, ארוחות  משפחתיות, רכישה באמצעות מועדון סיבוס ומועדון תן ביס, שוברים, במסגרת פיצוי או החזר, במסגרת ביטול עסקה, במסגרת הטבה כללית או הטבת מועדון הניתנת ללקוחות החברה או בכל דרך אחרת בה לא נדרש תשלום בגין המוצר, לא תזכה את הלקוח בצבירת נקודות זכות.
 2. נקודות הזכות תיצברנה לטובת חבר המועדון, שהציג כרטיס ו/או הזדהה על ידי תעודה מזהה, ולא ניתן יהיה להעבירן לצד ג' כלשהוא, לרבות לקוח אחר של החברה, חבר מועדון אחר, לסחור בהן, או להמירן למזומן. 
 3. רישומי החברה ביחס לכמות נקודות הזכות שנצברו לטובת חבר מועדון, יהוו ראיה לכאורה לכמות הנקודות האמורה ולחבר המועדון.
 4. נקודות הזכות שתיצברנה לטובת הלקוח יהיו ניתנות למימוש החל מהרכישה הבאה שלאחר הרכישה שזיכתה את חבר המועדון בנקודות הזכות. 
 5. בכל מקרה של ביטול עסקה יבוטלו באופן אוטומטי נקודות הזכות שנצברו לטובת הלקוח בגין עסקה זו. למען הסר ספק, לא תיזקפנה כל זכות לחבר המועדון כתוצאה מתשלום דמי ביטול. 
 6. ניתן יהיה לברר את כמות נקודות הזכות שנצברה לזכותו של הלקוח בכל אחד מסניפי החברה, בכפוף להצגת תעודה מזהה של בעל הכרטיס/חבר מועדון. 
 7. מובהר, כי נקודות הזכות יהיו ניתנות לצבירה ולמימוש בהתאם לתנאים המצויים בתקנון זה ולמשך כל תקופת החברות. עם סיום תקופת החברות לא יצברו נקודות זכות, הנקודות שנצברו עד לתום תקופת החברות ניתנות למימוש בהתאם לתנאים המנויים בתקנון ולתקופה של 12  חודשים לאחר תום תקופת החברות (להלן: "תקופת המימוש המאוחרת").  נקודות שלא ינוצלו בתום תקופת החברות המאוחרת, מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק, בשל כך ששוויין של נקודות הזכות הצבורות נמוך משווי מוצרי החברה המופיעים בתפריט, לא תהיינה ניתנות למימוש במועד מאוחר יותר, ולא ניתן יהיה להעבירן ללקוח אחר, לרבות לחבר מועדון אחר, לא ניתן יהיה להמירן למזומן, ולא ניתן יהיה לקבל בגינן כל זיכוי,  החזר כספי, פיצוי ולעשות בהם כל שימוש שהוא. ללקוח לא תהיה טענה כלפי החברה או מי מטעמה לעניין זה.
 8. חבר מועדון אשר יחדש את חברותו בהתאם לתנאי התקנון, לאחר סיום תקופת החברות, כל נקודות הזכות שנצברו לטובתו בתקופת החברות הראשונה, ולא מומשו, יישמרו גם למשך תקופת החברות הנוספת שלאחר חידוש החברות, וכל התנאים והכללים ביחס לנקודות הזכות המנויים בתקנון, יחולו על נקודות הזכות, יישמרו ויצברו במהלך תקופת החברות הנוספת.
 9. החברה שומרת על זכותה לעדכן מעת לעת את כמות נקודות הזכות שניתן יהיה לצבור  בכל רכישה ואת תנאי הצבירה, ובלבד שכל שינוי כאמור יחול על הלקוח רק ביחס לרכישות עתידיות במהלך תקופת החברות הבאה ולא יפגעו בכמות הנקודות שנצברה על ידו עד לשינוי כאמור. 
 10. הטבות הצטרפות לחברים חדשים – החברה עשויה להנהיג מעת לעת נוהל הטבת הצטרפות לחברי מועדון חדשים. החל ממועד ההצטרפות בהתאם להגדרתו לעיל, או במועד המפורש הנקוב ליד ההטבה, במידה וקיימת, יהא החבר החדש זכאי לקבל הטבת ההצטרפות כפי שמפרסמת החברה מעת לעת. החברה רשאית בכל עת להפסיק הענקת הטבת ההצטרפות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 11. המועדון עשוי להעניק הטבות קבועות נוספות כמפורט בנספח א'.
 12. הטבות כלליות – בנוסף לכל הטבה אחרת, חברי המועדון עשויים ליהנות ממבצעים ייחודיים ומהטבות בלעדיות לחברי המועדון, עליהם תחליט החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי אין באמור כדי להוות התחייבות מצד החברה לספק הטבות נוספות או מבצעים כלשהם, וכל החלטה בעניין, לרבות ביחס  לטיב ההטבות /מבצעים, להיקפם או לתדירותם – נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 
 1. תנאים כלליים למימוש ההטבות 
  1.  מימוש ההטבות יתאפשרו בכל אחד מסניפי החברה.
  2. חבר מועדון יהיה זכאי למימוש ההטבות אך ורק בתוך תקופת המימוש המצוינת ביחס לכל הטבה, ובכפוף לתוקף החברות במועדון. 
  3. מימוש ההטבות מותנית בקיומם של המוצרים הניתנים במסגרת ההטבות במלאי הסניף, בו מבקש הלקוח לממש את ההטבה. 
  4. רכישת מוצר החברה במסגרת הטבות ו/או מבצעים הניתנים לחברי המועדון תיעשה אך ורק באמצעות תשלום במזומן או בכרטיס אשראי, ולא יתקבל כל אמצעי תשלום אחר, לרבות קופונים, שוברים, פיצויים, נקודות  זכות, תווי שי, כרטיסי הנחה וכיוצ"ב. 
  5. כל הטבה ניתנת למימוש פעם אחת בלבד, אלא אם צוין אחרת. 
  6. ההטבות הינן אישיות לחברי המועדון ואינן ניתנות להעברה/ המחאה / שיעבוד/ מכירה/ הסבה/ המרה /החלפה וכיו"ב.
 1. הפסקת פעילות המועדון 
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על הפסקת פעילות המועדון בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שתקופת החברות הקיימת באותה עת לא תיפגע. 
  2. הטבות אשר ניתנו לחברי המועדון לפני הפסקת פעילות החברה ואשר לא מומשו בתוך 90 יום ממועד סיום פעילות המועדון,  לא תהיינה ניתנות למימוש, להעברה, להמרה במזומן, בזיכוי או פיצויי כלשהוא, ולחבר המועדון לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או  תביעה כלפי החברה בעניין זה. 
 2. סיום וביטול חברות 
  1. כל חבר מועדון יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון בכל עת בהתאם להוראות הדין. הביטול בפועל ייעשה בתוך 14 ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול ואם נמסרה הודעה זו באמצעות דואר רשום, בתום 30 ימים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקב חבר המועדון במועד מאוחר יותר מהודעת הביטול. 
  2. החברה רשאית, בכפוף כל דין ומבלי גרוע מכל סעד לה זכאית על פי כל דין, לשלול מחבר מועדון את חברותו במועדון ו/או לעכב ו/או לשלול ממנו את הזכות לקבל הטבות כולן או את חלקן, אם ביחס לאותו חבר מועדון התעורר חשד סביר אצל החברה בנוגע לאי תקינות , זיוף או מרמה לגבי החברות במועדון. 
  3. במקרה של ביטול חברות במועדון מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי החבר להטבות ו/או למימושן של הטבות שניתנו לו עובר לביטול החברות ו/או לזכויות הניתנות לחברי המועדון ו/או לזיכוי או החזר כספי כלשהוא בגין דמי החבר ששולמו על ידו או חלקן ו/או בגין הטבות שניתנו לו ולא מימשו בטרם סיום חברותו במועדון. לפנים משורת הדין, ובהתאם לנסיבות ביטול החברות, החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לאפשר לחבר המועדון פרק זמין סביר בו החבר יהיה זכאי לממש זכויותיו מתוקף החברות המבוטלת.
 1. מדיניות פרטיות , מאגר מידע ודיוור ישיר 
  1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מחברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההצטרפות ו/או טופס חידוש חברות יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת (מדיניות פרטיות).
 1. הגבלת אחריות
  1. בכפוף לכל דין, החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שלוחיה, ספקיה, בעלי מניותיה או מי מטעמה – לא יהיו אחראים בשום צורה כלפי חבר המועדון או כלפי כל צד שלישי לכל אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, נלווה, משני, עקיף, עונשי או מיוחד (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות) הנובע מכל הנוגע לתקנון זה, מרכישת טובין, מרכישת שירותים, מביצוע עסקה, כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-ידי חבר המועדון, זאת גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. בכפוף לכל דין, החבות הכוללת של החברה ו/או מי מטעמה, לרבות ספקיה, במסגרת תקנון זה לא תעלה על הסכום ששילם חבר המועדון לחברה עבור החברות במועדון.  
  2. מידע אישי עשוי להתקבל מחבר המועדון בעת הצטרפותו למועדון או בעת שימושו בזכויות המוקנות לו כחבר מועדון. כל שימוש אשר נעשה על ידי החברה במידע האישי אשר התקבל בקשר עם המועדון יהיה כפוף להוראות סעיף 8 לתקנון זה. ידוע לחבר המועדון כי על ידי מסירת המידע האישי כאמור, לרבות ומבלי להגביל, פרטי התקשרות, חבר המועדון מצהיר כי הינו מודע לסיכונים הכרוכים בכך וחבר המועדון פוטר את החברה מכל אחריות לכך. 
 1. שונות 
  1. דרכי מסירת הודעות מהמועדון לחברי המועדון בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות אחד או יותר מפרטי ההתקשרות שמסר חבר המועדון עם הרישום למועדון. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום בסניפי החברה השונים ו/או בפרופיל המשתמש של החברה ברשת חברתית ו/או באמצעי תקשורת כלשהוא שצוין בטופס ההצטרפות שמילא חבר המועדון ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או באתר האינטרנט של החברה ייחשב כמסירת הודעה לחברי המועדון, ולחברי המועדון לא יהיו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם מסירת הודעות כאמור לעיל. 
  2. דרכי מסירת הודעות מחברי המועדון לחברה בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פניה [לשירות הלקוחות], במקום בית העסק של החברה; באמצעות דואר אלקטרוני : B4YOU@burgersbar.co.il;  בטלפון:   2242*;  דרך אתר החברה בכתובת burgersbar.co.il www. שעות פעילות שירות הלקוחות : בימים א-ה בין השעות 11:00-23:00 . ללא ימי חג ושבתות]. 
  3. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, החברה שומרת על זכותה לשנות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי את הוראות התקנון, כולן או חלקן. ככל ששינוי זה מהווה צמצום בהטבות או בזכויות הניתנות לחברי המועדון, בערכן, באפשרות מימושן או במשך התקופה שבה ניתן לממשן – הוא ייכנס לתוקף רק עם תום תקופת החברות. החברה תעדכן את חברי המועדון אודות השינוי,  והוא יחייב את כל חברי המועדון 14 ימים ממועד פרסמו, בכפוף למסירת הודעה על פרסומו ואישור חבר המועדון לשינוי. 
  4. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לפרסום  כלשהו בקשר למועדון, תגברנה הוראות תקנון, למעט אם נקבע אחרת מפורשות בפרסום כאמור. 
  5. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד. 
  6. על תקנון זה יחולו דיי מדינת ישראל. סמכות השיפוט המקומית והבלעדית בקשר עם התקנון ו/או המועדון ו/או החברות במועדון וכל הנובע ו/או הקשור לכך נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים. 

נספח א' : פירוט הטבות קבועות במועדון

 1. הטבת הצטרפות
  עשרה ₪ למימוש מידי בביצוע העסקה הראשונה בעת ההצטרפות, 
  ומלבד כי שווי העסקה לא יפחת  משישים ₪
  ההטבה תקפה ל- מימוש מידי או 30 יום מיום ההצטרפות.
  ההטבה תקפה בכל סוגי העסקאות (משלוחים, TA וישיבה)
 2. הטבת יום הולדת
  10% הנחה על העסקה (חד פעמי).
  ניתנת למימוש החל מהעסקה השנייה מעת ההרשמה למועדון הלקוחות.
  ההטבה איננה צוברת נקודות (אין כפל הנחות).
  ההטבה תקפה במשך כל החודש הקלנדרי של יום ההולדת.ההטבה תקפה בכל סוגי העסקאות (משלוחים, TA וישיבה)
 3. צבירה נקודות
  5% צבירה מסך כל עסקה. 

הצבירה הינה בכל עסקה, בכל הערוצים (משלוחים, TA וישיבה), שווי נקודה הוא 1 ₪

הנקודות ניתנות למימוש בכל העסקאות.
דמי משלוח וארוחות עסקיות לא יכללו בסכום הצבירה . 

תקנון מועדון הלקוחות – תקנון מס' 2 

 1. מבוא
  1. מועדון הלקוחות של בורגרס-בר Burgers-bar הוקם במטרה להעניק ללקוחות החברה, שהינם חברי המועדון, עדכונים, מידע והטבות שונות, והוא מנוהל על ידי בורגרס-בר המושבה בע"מ ח.פ. 515653343 וכן קריעת ים סוף בע"מ ח.פ. 515653343  (שתי החברות יקראו להלן: "החברה"). 
  2. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מנוהל מועדון הלקוחות של החברה, עבור לקוחות החברה שהצטרפו למועדון החל מיום 13.4.2023. 
  3. לקוחות שמעוניינים להצטרף לתקנון מס' 1 יוכלו לפנות לחברה בטלפון 02-672-2207 ולעשות כן, וזאת עד לתום תוקפו של התקנון האמור (13.4.2024). הלקוחות כאמור יוכלו לממש את ההטבות על פי התקנון כאמור עד ליום 13.7.2024. לאחר המועדים כאמור, יחולו על לקוחות אלה הוראות תקנון זה בלבד.
  4. התנאים והכללים המנויים בתקנון זה מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות למועדון הלקוחות של החברה ולחברות בו, ולקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו את כל האמור בתקנון זה. עם הצטרפותו למועדון ייחשב בלקוח כמי שקרא את תקנון זה והסכים לכל האמור בו.
 1. הגדרות
  1.   "המועדון" – מועדון הלקוחות של החברה.
  2.   "האתר" – אתר האינטרנט של החברה burgersbar.co.il  www.
  3.  "חברות במועדון" – החברות במועדון הינה ליחיד מגיל 18 ומעלה.
  4. "תקופת החברות" – תקופת החברות במועדון הינה בלתי מוגבלת והיא תסתיים במועד בו תמסר על כך הודעה כדין.
  5. "דמי חבר" – סכום שנתי אשר החברה רשאית לגבות מהלקוח לטובת הענקת ההטבות והשירותים לפי תקנון זה. דמי חבר אשר החברה גובה מחבר מועדון בגין חידוש חברות קיימת לפי תקנון זה יקראו להלן "דמי חידוש".
   בכפוף לכל דין, החברה תהיה רשאית, בכל עת, להחליט על גביה ו/או שינוי של דמי חבר ו/או דמי חידוש. הודעה בדבר כל שינוי כאמור תהיה בהתאם להוראות הדין. 
  6. "הטבות" – הטבות הניתנות לחברי המועדון, בהתאם לסעיף 4 לתקנון.
  7. "חבר מועדון" – מי שהצטרף למועדון בהתאם לסעיף 3 לתקנון.
  8. "טופס הצטרפות" – טופס בנוסח כפי שיעודכן מעת לעת על ידי החברה, ואשר ימולא על ידי כל לקוח המעוניין להצטרף למועדון כחבר, במועד ההצטרפות.
  9.  "מועד ההצטרפות" – המועד בו חתם הלקוח על טופס ההצטרפות ושילם את דמי החבר.
  10. "התקנון" – תקנון המועדון כמפורט במסמך זה.
 1. הצטרפות למועדון ותנאי החברות בו 
  1. החברות במועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד ולצורך שימוש שעיקרו אישי ו/או משפחתי,  והיא אינה מיועדת לבתי עסק , תאגידים, מוסדות וכיו"ב.
  2. בכפוף לכל דין, החברה שומרת על זכותה שלא לאפשר לכל אדם, מכל סיבה, להצטרף למועדון ולהיות חבר מועדון, או להפסיק חברות כאמור, על פי שיקול דעתה ומבלי שתחול עליה חובה לנמק את החלטתה האמורה.
  3. ההצטרפות למועדון תיעשה באחת מהדרכים הבאות:
   1. באמצעות מילוי טופס הצטרפות דיגיטלי באתר החברה. 
   2. באמצעות מילוי טופס הצטרפות דיגיטלי באפליקציית החברה. 
   3. באמצעות מילוי טופס דיגיטל בעמדות קיוסק אינטראקטיביות המוצבות בסניפי הרשת השונים. 
  4. החברות במועדון תאושר לאחר גביית תשלום בגין דמי החבר, במידה ונדרש, במזומן או אשראי.
  5. מובהר, כי בכל מקרה שיוחלט על גביית דמי חבר, לאחר הצטרפות הלקוח כחבר למועדון, הלקוח  לא יידרש לכל תשלום נוסף בגין חברותו במהלך תקופת החברות. 
  6.  בכל מקרה שדמי החבר יפחתו לאחר הצטרפות הלקוח למועדון, מכל סיבה שהיא, הלקוח לא יהיה זכאי לקבל כל החזר בגין דמי החבר ששולמו על ידו במועד ההצטרפות. 
  7. עם חתימת הלקוח על טופס ההצטרפות ותשלום דמי החבר (או דמי החידוש, לפי העניין), ככל ויחול תשלום כאמור, הלקוח יחשב כמי שקרא, הבין והסכים לתנאי התקנון המופיעים באתר החברה ובטופס ההצטרפות, ובכפוף לכל דין לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בקשר לתנאי ההצטרפות ו/או תנאי חברות ו/או כל תנאי אחר המצוין בתקנון זה, והכל אלא אם הודיע לחברה על ביטול הצטרפותו וחברותו במועדון בתוך 14 ימים ממועד חתימתו על טופס ההצטרפות או קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה. במקרה שנשלחה הודעת ביטול כאמור,  יוחזרו ללקוח המועדון המבטל דמי החבר ששולמו על ידו. 
  8. מימוש הטבות המועדון הינו כל עוד הלקוח הינו חבר במועדון הלקוחות ובהתאם להוראות כל דין. 
  9. על אף האמור בתקנון זה, מובהר כי החברה רשאית להתקשר עם צדדים שלישיים עבור אספקת שירותים שונים עבור המועדון ו/או השירותים הנלווים למועדון, כולם או חלקם. 
  10. מובהר כי הודעות ועדכונים אודות המועדון ישלחו לחברי המועדון באמצעות הודעת SMS לטלפון הנייד האישי. לחלופין ניתן להתעדכן ישירות בסניפי הרשת השונים ו/או דרך מוקד ההזמנות של החברה. 
 1. הטבות לחברי מועדון

נקודות זכות

 1.  בגין כל רכישה בכל אחד מסניפי החברה, וכנגד הצגת כרטיס / חברות במועדון במועד התשלום ובליווי תעודה מזהה של חבר המועדון, יצבור הלקוח נקודות זכות בשווי 5% מסכום הרכישה שישולם בפועל במעמד הרכישה (להבדיל ממחירו המלא של המוצר המופיע בתפריט), וללא דמי משלוח, ובלבד שהסכום שולם במזומן או בכרטיס אשראי, ולא בכל אמצעי אחר (להלן: "נקודות זכות"). 

  למען הסר ספק, ובין היתר, העסקאות הבאות לא יזכו את חבר המועדון בצבירת נקודות זכות: (א) רכישה או קבלת מוצר באמצעות מימוש נקודות זכות; (ב) רכישה מתפריטים יעודיים; (ג) רכישת ארוחות ספיישלים ו\או ארוחות  משפחתיות; (ד) רכישה באמצעות מועדון סיבוס תן ביס, או כל מועדון אחר, רכישה באמצעות שוברים, במסגרת פיצוי או החזר, במסגרת ביטול עסקה, במסגרת הטבה כללית או הטבת מועדון הניתנת ללקוחות החברה או בכל דרך אחרת בה לא נדרש תשלום בגין המוצר.
 2. נקודות הזכות תיצברנה לטובת חבר המועדון, שהציג כרטיס ו/או הזדהה על ידי תעודה מזהה, ולא ניתן יהיה להעבירן לצד ג' כלשהוא, לרבות לקוח אחר של החברה, חבר מועדון אחר, לסחור בהן, או להמירן למזומן. 
 3. רישומי החברה ביחס לכמות נקודות הזכות שנצברו לטובת חבר מועדון, יהיו בגדר ראיה חלוטה לנכונותם של הפרטים.
 4. נקודות הזכות שתיצברנה לטובת הלקוח לא יהיו ניתנות למימוש במסגרת הרכישה שבגינה זוכה חבר המועדון בנקודות הזכות, אלא יהיו ניתנות למימוש החל מהרכישה הבאה שלאחר הרכישה כאמור בלבד. 
 5. בכל מקרה של ביטול עסקה יבוטלו באופן אוטומטי גם נקודות הזכות שנצברו לטובת הלקוח בגין עסקה זו. למען הסר ספק, לא תיזקפנה כל זכות לחבר המועדון כתוצאה מתשלום דמי ביטול. 
 6. ניתן יהיה לברר את כמות נקודות הזכות שנצברה לזכותו של הלקוח בכל אחד מסניפי החברה, בכפוף להצגת תעודה מזהה של בעל הכרטיס/חבר מועדון. 
 7. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לסכום נקודות זכות שצבר, או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למחלקת שירות לקוחות של החברה ולהעלות את השגותיו. החלטת שירות הלקוחות תינתן בתוך 14 ימי עבודה ממועד קבלת ההשגה בידי הגורם המברר, והיא תהיה סופית. 
 8. מימוש נקודות זכות יתאפשר במשך שנה בלבד (12 חודשים) מיום צבירת נקודת הזכות המזכה הרלוונטית על ידי חבר המועדון. לאחר שנה מיום צבירת נקודת הזכות המזכה הרלוונטית כאמור, תימחקנה נקודות הזכות שעבר שנה מיום צבירתן, והחבר לא יהיה רשאי עוד לממשן. המחיקה תתבצע באופן אוטומטי והחברה לא תהא מחויבת להודיע לחבר המועדון על המחיקה כאמור ולא תהיה לחבר המועדון כל טענה, דרישה או תביעה נוספת כלפי החברה או מי מטעמה לעניין סעיף זה.  
 9. מובהר, כי נקודות הזכות יהיו ניתנות לצבירה ולמימוש בהתאם לתנאים המצויים בתקנון זה וכל עוד הלקוח הינו חבר במועדון הלקוחות בלבד.
 10. החברה שומרת על זכותה לעדכן מעת לעת ובהתאם להוראות כל דין את כמות נקודות הזכות שניתן יהיה לצבור  בכל רכישה ואת תנאי הצבירה, ובלבד שכל שינוי כאמור יחול על הלקוח רק ביחס לרכישות עתידיות ולא יפגעו בכמות הנקודות שנצברה על ידו עד לשינוי כאמור. 
 11. המועדון עשוי להעניק הטבות קבועות נוספות כמפורט בנספח א' לתקנון זה.
 12. הטבות כלליות – בנוסף לכל הטבה אחרת, חברי המועדון עשויים ליהנות ממבצעים ייחודיים ומהטבות בלעדיות לחברי המועדון, עליהם עשויה החברה להחליט מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי אין באמור כדי להוות התחייבות מצד החברה לספק הטבות נוספות או מבצעים כלשהם, וכל החלטה בעניין, לרבות ביחס  לטיב ההטבות /מבצעים, להיקפם או לתדירותם או מועד מימושם – נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 
 13.  סיגים כלליים נוספים לתוקפן של כל ההטבות על פי תקנון זה, ובכלל זה ההטבות המפורטות בסעיף 4 זה: 

– ההטבות אינן תקפות בתשלום באמצעות "תן ביס", "סיבוס",  "וולט" וכיו"ב. 

– אין כפל הטבות ומבצעים. 

 1. תנאים כלליים למימוש ההטבות 
  1.  מימוש ההטבות יתאפשר בכל אחד מסניפי החברה.
  2. חבר מועדון יהיה זכאי למימוש ההטבות אך ורק בתוך תקופת המימוש המצוינת ביחס לכל הטבה, ובכפוף לתוקף החברות שלו במועדון. 
  3. מימוש ההטבות מותנה בקיומם של המוצרים הניתנים במסגרת ההטבות במלאי הסניף, בו מבקש הלקוח לממש את ההטבה. 
  4. רכישת מוצר החברה במסגרת הטבות ו/או מבצעים הניתנים לחברי המועדון תיעשה אך ורק באמצעות תשלום במזומן או בכרטיס אשראי, ולא יתקבל כל אמצעי תשלום אחר, לרבות קופונים, שוברים, פיצויים, נקודות  זכות, תווי שי, כרטיסי הנחה וכיוצ"ב. 
  5. כל הטבה ניתנת למימוש פעם אחת בלבד, אלא אם צוין אחרת. 
  6. ההטבות הינן אישיות לחברי המועדון ואינן ניתנות להעברה/ המחאה / שיעבוד/ מכירה/ הסבה/ המרה /החלפה וכיו"ב.
 1. הפסקת פעילות המועדון 
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על הפסקת או שינוי פעילות המועדון בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף למסירת הודעה כדין.
  2. הטבות אשר ניתנו לחברי המועדון לפני הפסקת פעילות החברה ואשר לא מומשו בתוך 90 יום ממועד סיום פעילות המועדון,  לא תהיינה ניתנות למימוש, להעברה, להמרה במזומן, בזיכוי או פיצויי כלשהוא, ולחבר המועדון לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או  תביעה כלפי החברה בעניין זה. 
 1. סיום וביטול חברות 
  1. כל חבר מועדון יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון בכל עת בהתאם להוראות הדין. הביטול בפועל ייעשה בתוך 14 ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול ואם נמסרה הודעה זו באמצעות דואר רשום, בתום 30 ימים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקב חבר המועדון במועד מאוחר יותר מהודעת הביטול. 
  2. החברה רשאית, בכפוף לכל דין ומבלי גרוע מכל סעד לה זכאית החברה על פי כל דין או הסכם, לשלול מחבר מועדון את חברותו במועדון ו/או לעכב ו/או לשלול ממנו את הזכות לקבל הטבות, כולן או את חלקן, אם ביחס לאותו חבר מועדון התעורר חשד סביר אצל החברה בנוגע לאי תקינות, זיוף או מרמה לגבי החברות במועדון. 
  3. במקרה של ביטול חברות במועדון מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי החבר להטבות ו/או למימושן של הטבות שניתנו לו עובר לביטול החברות ו/או לזכויות הניתנות לחברי המועדון ו/או לזיכוי או החזר כספי כלשהוא בגין דמי החבר ששולמו על ידו או חלקן ו/או בגין הטבות שניתנו לו ולא מימשו בטרם סיום חברותו במועדון. לפנים משורת הדין, ובהתאם לנסיבות ביטול החברות, החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לאפשר לחבר המועדון פרק זמין סביר בו החבר יהיה זכאי לממש זכויותיו מתוקף החברות המבוטלת.
 1. מדיניות פרטיות , מאגר מידע ודיוור ישיר 
  1. במילוי הפרטים על גבי טופס ההצטרפות למועדון, מסכים חבר המועדון לקבל מהחברה דברי דואר ו/או הודעות באמצעים אלקטרוניים, לרבות בדוא"ל וב-SMS על הטבות, מידע שיווקי, פרסומים והצעות לרכישת מוצרים לרבות הזמנות לאירועים, הצעות, מידע מעניין ומבצעים. ככל שאינו מעוניין כך, בכלל או מסוג מסוים, חבר המועדון רשאי בכל עת להודיע לחברה ולחזור בו מהסכמתו, ככל שניתנה; הודעה כאמור לא תהיה כרוכה בתשלום לחברה, ותינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירת חבר המועדון.  
  2. בהצטרפות למועדון מאשר חבר המועדון שהמידע אודותיו, לרבות מידע שיימסר ו/או שהצטבר אודותיו במהלך חברותו במועדון יישמר במאגר המידע של החברה וישמש לצורך המטרות המפורטות בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות של החברה (מדיניות פרטיות).
  3. לחברה מאגרי מידע רשומים כדין בהם ישמרו הנתונים והפרטים שנמסרו ו/או יאספו אודות חברי המועדון, בין היתר, למטרות ניהול מועדון הלקוחות, לרבות המידע והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, צרכים תפעוליים, שיווקיים ו/או סטטיסטיים או עיבוד המידע בדרך אחרת, לרבות לצורך מתן שירות לחברי מועדון הלקוחות, תפעול וניהול מכירות, טיפוח ועידוד נאמנות לקוחות המועדון באמצעות ניתוח הרגלי קניה וקיום מבצעים ותמריצים, והכל בכפוף להוראות הדין ולמדיניות הפרטיות של החברה. מובהר בזאת, כי לא חלה על הלקוח חובה חוקית למסור את המידע כאמור וכי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו על מנת להפוך לחבר במועדון הלקוחות של החברה.
  4. חבר המועדון מצהיר כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן במסגרת מועדון הלקוחות הינו נכון, אמין ומדויק וכי הדבר נעשה בשמו ועבורו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש על-ידי החברה. בהתאם, לא תהא לו כל טענה כלפי החברה, לרבות מקרים של דיוור ו/או אי דיוור ומסירת ו/או אי מסירת עדכונים ו/או אי הודעות ו/או אי קבלת  הטבות מחמת טעות במתן הפרטים ו/או אי עדכון הפרטים האמורים.
 1. הגבלת אחריות
  1. החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק לחבר המועדון חווית שימוש איכותית ובטוחה  בנכסים הדיגיטליים של החברה. עם זאת, החברה והפלטפורמות שבבעלותה אינן חסינות מתקלות ו/או בעיות ועשויות להיות תקלות גישה מעת לעת.
  2. בכפוף לכל דין, החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שלוחיה, ספקיה, בעלי מניותיה או מי מטעמה – לא יהיו אחראים בשום צורה כלפי חבר המועדון או כלפי כל צד שלישי לכל אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, נלווה, משני, עקיף, עונשי או מיוחד (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות) הנובע מכל הנוגע לתקנון זה, מרכישת טובין, מרכישת שירותים, מביצוע עסקה, כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-ידי חבר המועדון, זאת גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים, למעט במקרה של התנהגות זדונית מצד החברה. בכפוף לכל דין, החבות הכוללת של החברה ו/או מי מטעמה, לרבות ספקיה, במסגרת תקנון זה לא תעלה על הסכום ששילם חבר המועדון לחברה עבור החברות במועדון.  
 2. מידע אישי עשוי להתקבל מחבר המועדון בעת הצטרפותו למועדון או בעת שימושו בזכויות המוקנות לו כחבר מועדון. כל שימוש אשר נעשה על ידי החברה או מי מטעמה במידע האישי אשר התקבל בקשר עם המועדון יהיה כפוף להוראות סעיף 8 לתקנון זה. ידוע לחבר המועדון כי על ידי מסירת המידע האישי כאמור, לרבות ומבלי להגביל, פרטי התקשרות, חבר המועדון מצהיר כי הינו מודע לסיכונים הכרוכים בכך וחבר המועדון פוטר את החברה מכל אחריות לכך. 
 3. אין בהגבלת האחריות  לפי תקנון זה כדי לגרוע מתחולתה המצטברת של הגבלת אחריות אחרת, לרבות בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה או מי מטעמה.
 1. שונות 
  1. דרכי מסירת הודעות מהמועדון לחברי המועדון בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות אחד או יותר מפרטי ההתקשרות שמסר חבר המועדון עם הרישום למועדון. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום בסניפי החברה השונים ו/או בפרופיל המשתמש של החברה ברשת חברתית ו/או באמצעי תקשורת כלשהוא שצוין בטופס ההצטרפות שמילא חבר המועדון ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או באתר האינטרנט של החברה ייחשב כמסירת הודעה לחברי המועדון, ולחברי המועדון לא יהיו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם מסירת הודעות כאמור לעיל. 
  2. דרכי מסירת הודעות מחברי המועדון לחברה בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פניה [לשירות הלקוחות], במקום בית העסק של החברה; באמצעות דואר אלקטרוני: B4YOU@burgersbar.co.il;  בטלפון:   2242*;  דרך אתר החברה בכתובת burgersbar.co.il www. שעות פעילות שירות הלקוחות: בימים א-ה בין השעות 11:00-23:00. ללא ימי חג ושבתות]. 
  3. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, החברה שומרת על זכותה לשנות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי את הוראות התקנון, כולן או חלקן. ככל ששינוי זה מהווה צמצום בהטבות או בזכויות הניתנות לחברי המועדון, בערכן, באפשרות מימושן או במשך התקופה שבה ניתן לממשן – שינוי כאמור יבוצע ויכנס לתוקף בהתאם להוראות הדין.
  4. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לפרסום כלשהו בקשר למועדון, תגברנה הוראות תקנון זה, למעט אם נקבע אחרת מפורשות בפרסום כאמור. 
  5. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים, גברים ומגדרים נוספים כאחד. 
  6. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט המקומית והבלעדית בקשר עם התקנון ו/או המועדון ו/או החברות במועדון וכל הנובע ו/או הקשור לכך נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים. 

נספח א': פירוט הטבות קבועות במועדון

 1.  הטבת יום הולדת
  10% הנחה על העסקה (הטבה שנתית) (לא כולל דמי משלוח) ניתנת למימוש החל מהעסקה השנייה מעת ההרשמה למועדון הלקוחות. ההטבה איננה מזכה בנקודות זכות (אין כפל הנחות). 
  מימוש ההטבה קודם למימוש הטבה התקופתית ההטבה תקפה במשך החודש הקלנדרי של יום ההולדת בלבד. 
  ההטבה תקפה בכל סוגי העסקאות (משלוחים, TA וישיבה)
 2. הטבה תקופתית
  הטבה משתנה שעשויה להינתן מעת לעת על פי החלטת החברה ולפי שיקול דעתה.
  ניתנת למימוש החל מהעסקה השנייה מעת ההרשמה למועדון הלקוחות. ההטבה איננה מזכה בנקודות זכות (אין כפל הנחות) ואיננה כוללת דמי משלוח.
  ההטבה תהיה תקפה למשך הזמן הנקוב בהטבה.
 3. צבירה נקודות
  5% צבירה מסך כל עסקה. 
  הצבירה הינה בכל עסקה, בכל הערוצים (משלוחים, TA וישיבה), שווי נקודה הוא 1 ₪
  הנקודות ניתנות למימוש בכל העסקאות. דמי משלוח וארוחות עסקיות לא יכללו בסכום הצבירה. 

עדכון 31.3.24

הודעה לחברי מועדון

חבר מועדון בורגרס-בר: הודעה בהתאם לסעיף 16א לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 – על פי תקנון מועדון הלקוחות, לא ניתן לצבור נקודות מועדון בהזמנת דיל משפחתי (כולל דיל ל- 3/4/5 המבורגר + תוספות).

עקב תקלה טכנית, לקוחות המועדון זוכו בנקודות מועדון גם ברכישת דיל משפחתי.

החל מיום 15.7.24 הזמנת דיל משפחתי לא תזכה את חברי המועדון בצבירת נקודות מועדון ובהתאם לתקנון.

הנקודות שנצברו בגין הזמנת דיל משפחתי עד ליום 15.7.24, לא יגרעו מחשבונות חברי המועדון.