Burgersbar

תפריט

הפריטים והמחירים הקבועים הינם אלו הנקובים בתפריט הסניף

משקל המוצרים הינו לפני הכנה | התמונת להמחשה בלבד | התפריט מכיל אלרגנים | התפריט כולו נעשה בסביבת בשרית | המחירים בש''ח

קלאסי

100% בקר בתיבול מלח ופלפל

טלה

100% בקר בתוספת שומן כבש בתיבול 

חריף

100% בקר בתיבול פיקנטי